Kulturprofil 2019

3. Inspiration

Beskriv, hvad I gør for at inspirere medarbejderne til at føle, at deres arbejde er meningsfyldt og ikke ”bare et arbejde”. Herunder:

 • Aktiviteter, der medvirker til at gøre arbejdspladsens værdier, mission og vision nærværende for medarbejderne.
 • Initiativer, som over for medarbejderne illustrerer den værdi, deres indsats har for arbejdspladsen, kunder og/eller samfundet generelt.
 • Historier, som deles med medarbejderne, og som får medarbejderne til at føle sig stolte af arbejdspladsen.

Til fælles bedste

Da vi i februar 2019 præsenterede alle medarbejdere for Sparekassens nye treårige strategi, præsenterede vi dem en strategi uden vision og mission. Vi har skåret ind til benet og driver nu Sparekassen ud fra samfundsambitionen ”Til fælles bedste”. Selv om ordene er færre, er det et udtryk for, at vi lægger endnu mere vægt på ansvarlighed i alle aspekter af, hvordan vi driver vores sparekasse.

Samfundsambitionen er vores svar på, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til en positiv udvikling, og den er omdrejningspunktet for de ni indsatsområder i Strategi 2021:

 • Vores demokrati
 • Vores måde at være på
 • Vores måde at arbejde på
 • Vores lokalsamfund
 • Vores kolleger
 • Vores ledere
 • Vores privatkunder
 • Vores erhvervskunder
 • Vores forretning.

Med strategien er det vores mål at flytte os fra et godt udgangspunkt til at være endnu mere fokuseret på, hvad der er vores eksistensberettigelse, og hvordan vi lever op til den. Vores indsatser er fordelt på tre interessentgrupper: Medarbejdere, kunder og lokalsamfund.

Billede fra Strategi 2021 kick-off aften.

Vores opgave: at styrke fællesskaberne

Til fælles bedste er et velkendt udtryk i Sparekassen. Det er fundamentet, Sparekassen blev grundlagt på. Vi ville lære fattigfolk at spare op, og så ville vi lade indlånskronerne gøre nytte som udlån. Derigennem kunne vi bidrage til vækst og fremgang i lokalsamfundet.

Udgangspunktet er et andet i dag end i 1853, men grundlæggende er vores opgave den samme: At sikre, at vores kunder har en sund økonomi og at bidrage til at udvikle samfundet.

Stolthed og mening er omdrejningspunktet
En væsentlig del af strategiarbejdet var at sikre, at Sparekassen fremover arbejder ud fra et endnu tydeligere formål – og med et formål, der bidrager til en positiv forandring. Det er der to årsager til: For det første styrker det vores position i markedet. I strategien stiller vi spørgsmålet ”Hvorfor er Sparekassen til?” Hvis ikke vi bidrager til en positiv udvikling, så har vi ikke nogen eksistensberettigelse. For det andet, men mindst lige så vigtigt, så skal vi som medarbejdere i Sparekassen være stolte af at arbejde her. Vi har en rigtigt god arbejdsplads, og vi fortæller med stolthed i stemmen, at vi er ansat i Sparekassen. Men vi ser også, at medarbejderne på nogle punkter får sværere ved at se forskel på os og andre pengeinstitutter, og da stoltheden i høj grad findes der, hvor vi skiller os ud, havde vi behov for at skærpe vores profil.

Et formål, der giver mening
Kunsten er at finde et formål, der relaterer sig til forretningen. Vi kunne godt have gået til kamp for at udrydde plastic i verdenshavene eller at redde truede dyrearter. Men hvorfor lige os? Der er masser af gode sager at kæmpe for, men det skal give mening i forhold til virksomheden, dens produkt og dens historie, hvis det skal leve.

Derfor tog vi et grundigt kig på Sparekassens historie, lige fra første åbningsdag til i dag. Vi så, at vi er rundet af fællesskabet. Vi blev stiftet som en forening af en forening, og vores opsparede midler er ”herreløse” penge, som tilfalder de lokalsamfund, vi har afdelinger i, hvis Sparekassen skulle lukke.

Fællesskabet er vores fundament
Også internt er fællesskabet afgørende. Vi har i mange år haft et helt unikt arbejdsfællesskab som et afgørende fundament for Sparekassens udvikling. Det fællesskab har vi fortsat, men det kommer også under pres af forandringer i både samfundet og sektoren, ikke mindst den øgede regulering.

Det er forandringer, der også har betydning for vores måde at (sam)arbejde på. Derfor er “Til fælles bedste” også en strategi, hvor vi har fokus på at bevare den gode arbejdsplads –  ja faktisk gøre den endnu bedre. Det sker gennem uddannelse, både faglig og personlig, gennem initiativer, der sikrer en mere effektiv arbejdsdag, og det sker gennem udvikling af vores ledere, da den nærmeste leder er den vigtigste faktor i forhold til at skabe arbejdsglæde.

Luft til fællesskaberne
Vender vi blikket udad, ser vi et samfund, hvor der er åndenød i fællesskaberne. Det er bøvlet at drive en forening, alt for få frivillige tager et alt for stort slæb. Det fællesskab, vi er rundet af, er altså en mangelvare andre steder, og det skal vi give vores bidrag til at styrke.

Gennem de observationer fandt vi vores ”right a wrong”: Vi vil styrke fællesskaberne. Med kunderne, kollegerne og i de lokalsamfund, vi er en del af.

Strategi 2021 – Kick off event

Vi præsenterede strategien for alle medarbejdere onsdag den 20. februar. Over 200 kolleger var samlet i hovedsædet, hvor Martin Baltser satte ord på strategien og tankerne bag, før alle fik udleveret deres personlige eksemplar af strategien.

Se og hør hvordan vores nye strategi blev skudt i gang.

Hjælp til at finde ind til kernen

Undervejs i strategiprocessen fik vi hjælp af konsulenthuset Märk. De hjalp os med at finde ind til kernen af Sparekassens virke og at finde frem til vores samfundsambition. Her kan du læse om Märks oplevelse af mødet med os:

Åbn hele beskeden

En sparekasse med en markant ambition – ikke bare på egne vegne, men på samfundets vegne

Middelfart Sparekasse har altid været godt selskab. Tilbage i 1853 blev sparekassen stiftet med et ønske om at bidrage til ’trængende Haandværkeres og andres Understøttelse i Middelfart’. Sparekassen har altid været demokratisk ejet – enten som forening eller som nu som garantsparekasse. Den var den første sparekasse, der tilbage i 1994 indførte et socialt-etisk regnskab, fulgt op af en vedtægtsændring i 2016, hvor samfundsansvar blev skrevet ind i formålsparagraffen. De sidste mange år har Middelfart Sparekasse været blandt de bedste arbejdspladser herhjemme – hele fire gange kåret som Danmarks bedste arbejdsplads. Altså en helt igennem ordentlig aktør på det finansielle marked. Født med et ønske om at være til fælles bedste.

Det var også sådan, Märk mødte Middelfart Sparekasse, der stod midt i arbejdet med at skulle udarbejde sin tredje tre-årige strategi. Med et ønske om at være endnu mere ambitiøse. Stå endnu tydeligere frem på den finansielle scene. Men hvordan gør man det, når man allerede er godt selskab?

Middelfart Sparekasses ledestjerne havde de foregående seks år været visionen om at være ’bedst til kunder’, hvor vejen til dette gik gennem ’unikt arbejdsfællesskab’, bæredygtige resultater’ og ’lokal udvikling’. Spørgsmålet var så, om det var stærkt nok, differentierende nok. For at svare på dette havde Middelfart Sparekasse modet til at slippe sig selv for en stund og se nærmere på, hvad verden kalder på. Udforske hvilke krav vi har, ikke bare til finansielle virksomheder, men de forventninger vi har til virksomheder, og den rolle de skal spille i vores samfund for at være relevante og vedkommende.

De krav og forventninger er under kraftig forandring i disse år og vil komme det endnu mere i fremtiden. Flere og flere af os er begyndt at anskue virksomhederne som en aktiv samfundsaktør. Vi efterspørger i stigende grad ansvarlige og bæredygtige produkter og services, når vi forbruger. Som medarbejdere efterspørger vi arbejdspladser, hvor vi kan bruge vores talent til at bidrage positivt til det samfund, vi er en del af, og som investorer søger vi at fremtidssikre investeringer gennem en mere etisk og ansvarlig profil. Virksomhederne er essentielle, hvis vi skal levere på nutidens vigtigste udfordringer, udtrykt i FN’s 17 Verdensmål. Uden virksomhedernes fokus og vilje til at innovere, udvikle løsninger og investere i det samfund de er en del af, bliver verden ikke den, vi ønsker.

Middelfart Sparekasse havde tidligt i sin strategiproces modet til at indskrive sig aktivt i den agenda – og stille sig selv nogle umiddelbart simple spørgsmål, som alle virksomheder burde kunne svare på for at sikre en relevant position, men som meget få kan. Nemlig; hvad er det for en rolle og et ansvar, vi ønsker at tage for det samfund, vi er en del af? Hvordan vil netop vi bruge vores forretning til at bidrage til at løfte nogle af de samfundsmæssige udfordringer, der optager både vores medarbejdere og vores kunder?

Svaret på disse spørgsmål ledte til et ønske om et mere markant pejlemærke end at være ’bedst til kunder’, De affødte en lyst til at spille en endnu mere aktiv rolle i samfundet. En forpligtelse til i langt mere udstrakt grad at bruge forretningen til at sikre at samfundet kan blomstre. Og derfor blev sparekassens vision og mission i strategiarbejdet erstattet af en samfundsambition. En ambition, der er en klar definition af den forskel, sparekassen vil gøre for samfundet, som er en del af eksistensberettigelsen og funderet i kerneforretningen. Og dermed også en ambitiøs ledestjerne, der gør sparekassen mere relevant og styrker konkurrencekraften.

Middelfart Sparekasses samfundsambition er ’Til fælles bedste’. Den er sparekassens leveregel både internt og eksternt. Eksternt handler det om at tage nye initiativer, der viser, at sparekassen mener det alvorligt, når den siger, at den vil få lokalsamfundet til at blomstre. Internt er det fællesskabet, samhørigheden og respekten for hinanden, der er i højsædet.

Märks rolle i processen har overordnet været at hjælpe Middelfart Sparekasse fra et stærkt internt organisationsfokus over et kundefokus til et samfundsfokus. Med det formål at gøre sparkekassen endnu mere relevant og vedkommende – og dermed styrke positionen.

Arbejdet har fra starten været forankret i den øverste ledelse, hvor det i første omgang primært handlede om at skabe et rum med plads og tid til refleksion. Til noget så old school som at ’mærke efter’. Som igen og igen at stille sig selv tre enkle spørgsmål:

 • Hvad er vores samfundssyn?
 • Hvad er det vi vil gøre op med eller gøre bedre?
 • Hvad er det for at ansvar, vi ønsker at tage for det samfund, vi er en del af?

Svaret på dette ledte til samfundsambitionen om at være ’Til fælles bedste’. Den er både rygraden i sparekassens eksistensberettigelse og pejlemærket for det ansvar, Middelfart Sparekasse ønsker at tage fremadrettet. Den tager udgangspunkt i den måde, sparekassen anskuer verden på. En stærk tro på, at jo mere inkluderende og levende fællesskaber vi har, jo rigere bliver vi. Og jo mere overskud får vi til os selv, hinanden og i vores samfund. Derfor er der brug for stærke og levende fællesskaber. Fællesskaber gør os alle sammen rigere. De skaber overskud – både på det materielle og det menneskelige plan. Og når vi har overskud til hinanden, får vi også lyst og energi til at engagere os i samfundet.

Men desværre oplever vi også en bevægelse, der trække i den anden retning. Hvor vi knap nok har tid til os selv og dermed heller ikke til hinanden. Hvor mange eksisterende fællesskaber slides op af regler og krav. Hvor vi er i mentalt underskud og ikke kan træde ind i nye fællesskaber. Hvor vi er os selv nærmest. Det er den udvikling, Middelfart Sparekasse ønsker at være med til at vende. Sparekassens arv, historie og menneskesyn gør, at sparekassen føler en stærk pligt til at gå forrest og være med til at (gen)skabe det overskud i samfundet, der gør os alle sammen rigere.

Middelfart Sparekasse har i mange år haft en stærk kultur og struktur for at involvere alle medarbejdere bredt i udviklingen af strategi, så modsat mange andre organisationer har de største udfordringer ikke ligget i at få hele organisationen med om bord. Den største udfordring har ligget i, at det at arbejde med en samfundsambition på en række områder kræver en mindset-ændring. Som blandt andet handler om et opgør med måden, vi måler succes på. At succes ikke længere kun skal måles på mere, mere, mere. Men i højere grad på bedre. At værdi skal anskues i et bredere perspektiv end hidtil. Et sådan skifte kræver blandet andet tid og mod. Tid til refleksion. Mod til at vælge en vej, som man ikke på forhånd kender alle svarer på.

Men det er den slags virksomheder vi kommer til at efterspørge, så der er ingen vej uden om, hvis man vil være relevant for både medarbejdere og kunder. Og dermed for forretningen.

Middelfart Sparekasses samfundsambition om at være ’Til fælles bedste’ og den efterfølgende ambitiøse strategi med ni konkrete indsatsspor, der skal sikre at sparekassen kommer fra holdninger til handlinger, har givet Middelfart Sparekasse mulighed for at tydeliggøre;

 • Hvilket ansvar de tager for samfundet
 • Som inspirerer og engagerer medarbejderne
 • Er autentisk og konsistent
 • Prioriteret af topledelsen
 • Og integreret i kerneforretningen og brandet.

Tak for et godt samarbejde

 

Nicoline Olesen – Corporate Activist / Partner

Nille Skalts – Corporate Activist / Partner

Citat fra strategien:

”Det er en helt naturlig del af vores DNA at tænke på andre end os selv. Det har vi formuleret i vores samfundsambition – vores bidrag til et bedre og stærkere samfund. Det er en sætning, vi alle kender, og styrken er netop, at vores ambition læner sig op ad den tilgang, vi altid har haft til at drive sparekasse: Til fælles bedste.”

Holdninger fører til handlinger

Vi har budt mange nye kolleger velkommen til Middelfart Sparekasse over de seneste år. Derfor har vi en opgave i at gøre vores historie og værdier levende, så vi alle kender og forstår Sparekassens værdisæt. Det er forudsætningen for at kunne handle ud fra det.

Den første del af strategien beskriver Sparekassens ophav og vores tilgang til at drive pengeinstitut. Det er ud fra holdningerne, vi skal definere de handlinger, der skal springe ud af de ni nævnte indsatsspor.

De første arbejdsgrupper har set dagens lys, og som altid, når vi arbejder med strategi, inviterer vi alle kolleger til at byde ind, hvor de har interesse for det. En gruppe på seks personer har arbejdet med at udvikle vores MUS-koncept, så indholdet stemmer overens med tankerne i Strategi 2021. En anden arbejdsgruppe med 10 personer er i gang med at se på erhvervsområdet. Hvordan kan vi udvikle forretningen med nye tiltag, og hvordan kan vi ændre arbejdsgange, så vi skaber overskud til nye initativer? Arbejdsgruppen har repræsentanter for alle faggrupper, der arbejder med erhverv. Sådan undgår vi ”blinde vinkler” i de løsninger, der kommer fra arbejdsgruppen.

Et arbejde med mening

Hele fundamentet for vores Strategi 2021 er, at vores arbejde skal give mening. I strategien formulerer vi det sådan her:

”Der skal være en positiv forskel på os og de andre pengeinstitutter – ellers gør vi jo ingen forskel, og så kan vi – sat på spidsen – lige så godt lade andre tage sig af vores kunder.”

”Vi vil noget mere med Sparekassen. Vi vil betyde noget for andre.”

Vores strategi kunne meget let have haft ét altoverskyggende mål: Årets resultat. Det, tror vi ikke på, er motiverende for ret mange, og derfor er det vigtigt, at det giver mening at være en del af Sparekassen. Vores mening er at styrke fællesskaberne. Når den mening – eller holdning – kommer til at leve, afføder den helt automatisk handlinger, der understøtter vores samfundsambition.

Her en reaktion fra en kollega til vores adm. direktør morgenen efter kick-off-arrangementet.
Tryk på billedet for at forstørre det.

Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen, ph.d.-stipendiat i ledelse og kommunikation ved Aarhus Universitet.

Om ph.d.-projektet:

Projektet undersøger, hvordan strategi og strategiske forandringer emergerer i mødet med mange aktører på alle niveauer i organisationen – og med hinanden.

Jeg forstår altså strategi som noget, vi alle sammen har indflydelse på og er med til at forme. Og forandringer som noget, der griber ind i hinanden.

Det skal gerne gøre os klogere på, hvad det egentligt vil sige at implementere strategiske forandringer, og hvordan vi kan operationalisere den viden, så flere strategiske forandringsprojekter bliver succesfulde.

Helt konkret kigger jeg på strategi og teknologi/IT/digitalisering.

Vores nye strategi er også blevet en del af et ph.d.-projekt, hvor Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen undersøger, hvad der kendetegner succesfulde strategi-implementeringer. Anne-Christine vil følge os i de kommende år. Her er hendes første indtryk af mødet med Middelfart Sparekasse.

I Middelfart Sparekasse hersker en ualmindeligt stor ansvarsfølelse

Ansvaret omfatter både kollegaer og lokalsamfund

Et lunkent svar på roserne, jeg uden at tøve giver Middelfart Sparekasse, kunne være, at det er trendy at være socialt ansvarlig. Eller at en del forskning jo efterhånden også peger på, at motivation, inddragelse og transparent, dialogisk kommunikation bør være en del af enhver forretningsmodel, fordi det bidrager til bundlinjen. Men i Middelfart Sparekasse stikker den stærke kultur endnu dybere end blot til bundlinjen.

’Den gode arbejdsplads’ er ikke et redskab. Den er et mål i sig selv

Bevares, bundlinjen er vigtig i hele finanssektoren og naturligvis også her. Men værdien i at tage ansvar for hinanden – for kollegaer, kunder og lokalsamfund – er ikke kun økonomisk. Der hersker i organisationen en oprigtig interesse i hinanden og det samfund, man er en del af. Kollegaerne bidrager til fællesskabet og tager ansvar. Og de gør det, fordi det i sig selv er en værdi at glæde sig over at gå på arbejde og have gode kollegaer. Det er i sig selv en værdi at være stolt af sin arbejdsplads og at gøre en forskel – både internt i organisationen og i den omverden, vi lever i og med.

Ansvarsfølelsen kommer fra en levende og stærk kultur

Der findes mange forskellige organisationer med hver deres eksistensberettigelse, selvforståelser, kulturer, mål og meninger i verden. Sjældent har jeg oplevet en kultur så levende, stærk og positiv som Middelfart Sparekasse. Lad mig forsøge at forklare, hvad jeg mener med det.

Jeg mener, at organisationer – og vi, der udgør organisationerne – som minimum bør undlade at skade verden. Endnu bedre bør vi organisere os sådan, at vi – internt – trives, glædes og inspireres. Allerhelst skulle vi også sende noget godt ud i verden omkring os. Det er en på mange måder blåøjet påstand, der ofte drukner i profit og vækst. Men ikke her. Her er det en del af jeres kultur. Jeres DNA, kalder I det. Og kulturen er i Middelfart Sparekasse mere end blot et redskab til at nå noget andet. Kulturen er i sig selv meningsfuld og værdifuld. Det er bestemt ikke en selvfølge for enhver arbejdsplads.

I bliver ikke selvfede

Det er spændende at lære jer at kende. Det er det for mig personligt – men bestemt også forskningsmæssigt. I hviler i jer selv, men I er ikke selvfede og har ikke taget skyklapperne på. I ønsker hele tiden at blive klogere og bedre, hvor der er plads til det. I ønsker at blive udfordret på grundlæggende antagelser, og I ønsker at bidrage til forskningen med jeres erfaringer. Derfor tør I at lukke en ph.d.-studerende ind. I har lyst til – på alle niveauer – om I er direktør, filialdirektør, medarbejder – at dele ud af jeres tanker om stort og småt. Fra positive anekdoter til undren, hverdagsfrustrationer eller gode ideer.  Det er en fornøjelse. Jeg bliver klogere hver dag. Jeg startede forskningssamarbejdet med tårnhøje forventninger og masser af nysgerrighed. Jeg er ikke blevet skuffet, og min interesse er kun skærpet.

Lokale indsatser giver strategien liv

Til fælles bedste bliver kun levende, hvis vi i alle afdelinger tager initiativer, som er ”til fællles bedste”. Det er der heldigvis mange eksempler på, at vi gør.

Det kan fx være, når vores kolleger i Vejle tilbyder lokale foreninger at holde generalforsamling eller andre møder i vores lokale afdeling. Forretningsmæssigt giver det måske ikke mening på den korte bane at bruge tid og kræfter på at huse foreninger, men på den lange bane er vi med til at holde fællesskaberne levende. Og det kan meget vel smitte af på vores omdømme og dermed blive en driver for at tiltrække nye kunder. Og vi er ikke bange for at fortælle om det, som du kan se ud af nedenstående artikel i Vejle Amts Folkeblad.

I Strategi 2021 har vi et meget klart mål: Vi vil have flere foreningskunder. I mange andre pengeinstitutter er ambitionen den stik modsatte, for der er ikke meget forretning i en forening. Til gengæld er der meget arbejde forbundet med det.

Det er derfor ikke nogen selvfølge, at foreninger oplever at blive mødt med et smil og et velkommen, når de kommer i banken. Det gør de hos os. For det er en del af vores bidrag til de lokale fællesskaber, at vi kan lette livet mest muligt for foreningerne. Er der forretning i det? Ikke på den korte bane. Men igen tror vi på, at de lokale borgere bakker op om dem, der bakker op om livet i deres by.

Artikel fra Ugeavisen Vejle om vores nye Vejle-afdeling.
Klik for at læse hele artiklen (åbner i nyt vindue).

Vores viden skal komme andre til gavn

Da medlemmerne af håndværkerforeningen stiftede Middelfart Sparekasse i 1853 tænkte de helt sikkert ikke på FN’s Verdensmål. Ikke desto mindre var de mange år forud for deres tid, for hele fundamentet for Sparekassen var at arbejde med Verdensmål 1 – Afskaf fattigdom.

Dengang handlede det om at lære fattigfolk at spare op, så de ikke levede fra hånden til munden. I dag er fattigdom noget andet end dengang, men så længe det er lovligt at tilbyde kviklån med en ÅOP på 760 procent, så har vi en opgave i at lære både børn, unge og voksne om værdien af at have en sund økonomi, så de ikke havner i en uoverskuelig gældsklemme.

Den opgave løfter vi på mange måder. Vi deltager hvert år i Finans Danmarks og matematiklærerforeningens Pengeuge, hvor de ældste folkeskolelever har privatøkonomi på skoleskemaet i en uge i marts.

Derudover gør vi en indsats lokalt i flere byer. I Kolding er to rådgivere tilknyttet en gældsrådgivning, som Forbrugerrådet Tænk tilbyder. Det foregår uden for almindelig arbejdstid, og medarbejderne kan flekse de dage, hvor de arbejder frivilligt.

Vores afdelinger i Middelfart og Strib tilbyder også økonomisk rådgivning til borgere på kanten af samfundet gennem et samarbejde med Middelfart Kommune og projektet 4Kløveren. Sandra Hykkelbjerg-Sejten, rådgiver i Strib, bruger to timer om måneden på at hjælpe i 4Kløveren. Hun fortæller:

4Kløveren er et kommunalt rådgivningstilbud, hvor vi tilbyder økonomisk rådgivning til de brugere af tilbuddet, som har behov for det. Her kommer folk med mange slags problemer. Oftest handler det om at hjælpe dem med at skabe et overblik over deres økonomi og få lagt en plan, så de kan få afviklet deres gæld. Det er en helt anden rolle, end den jeg har i mit rådgiverjob.

Første gang, jeg var af sted, havde jeg samtaler med fem personer på to en halv time. De gik alle derfra med et smil og sagde ”tusind tak for hjælpen”. Det giver mig arbejdsglæde at hjælpe folk, som virkelig har brug for det.

 Sandra Hykkelbjerg-Sejten (nr. to fra højre) sammen med medarbejderne i 4Kløveren.

Det giver mening for kunderne

Også for erhvervskunder betyder det noget, at vi har et bredere perspektiv. Hør bare Bent Olsen, indehaver af Artusbyg. Han sætter pris på, at vi ser på hele hans forretning og ikke bare de økonomiske nøgletal, når vi vurderer hans virksomhed.

Hør hvorfor Bent Olsen fra Arthusbyg har valgt at være kunde i Middelfart Sparekasse.

Medarbejderdag 2018

Til fælles bedste var også overskriften for 2018-udgaven af vores årlige medarbejderdag. Her var fokus på arbejdsfællesskabet og selvledelse. Vi sætter stadig pris på den store frihed i vores arbejde, men må også erkende, at selvledelsen kommer under pres i takt med, at branchen bliver mere og mere reguleret. Øvelsen er ikke at længes efter gamle dages frihed, men at finde friheden i de nye rammer.

I takt med, at friheden kan føles indskrænket, kan fællesskabet på arbejdspladsen også komme under pres. Da vi også er mange nye kolleger i en voksende sparekasse, var fællesskabet på arbejdspladsen temaet for gruppearbejdet på medarbejderdagen, hvor grupper på tværs af afdelinger skulle besvare disse spørgsmål:

 • Når vi taler om fællesskab i Middelfart Sparekasse – hvad tænker du så?
 • Hvordan kan vi forstærke fællesskabet i Middelfart Sparekasse?
 • Hvilke faktorer kan udfordre fællesskabet – og hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
 • Yderligere ideer og gode råd til det videre arbejde med Sparekassens kultur og definitionen på vores fællesskab?

Svarene fra grupperne gik ind i det videre arbejde med Strategi 2021 – der endte med at få titlen ”Til fælles bedste”.

Læring, leg og fest

Når vi holder medarbejderdag, er det altid under de tre overskrifter ”læring, leg og fest”. Her kan du se en video fra dagen – dog ikke fra festen, da det er video-forbudt område 🙂

Stolthed på arbejdspladsen

Vi har gennem flere år haft en årlig tilgang af nye kun­der på næsten 10 procent pr. år. En meget stor del af vores nye kunder kommer på anbefaling fra eksisterende. Det er både den bedste og billigste metode til at få nye kunder på. Desuden er kunder, der kommer til os med et positivt sind på baggrund af en anbefaling fra en person, de stoler på, godt på vej til at blive vores næste gode ambassadører, hvis vi evner at give dem en varm modtagelse.

Det første skridt på vejen mod at gøre kunderne til ambassadører for Sparekassen er at gøre medarbejderne til ambassadører.

Stoltheden smitter

De skal være stolte af deres arbejdsplads, stolte af det bidrag de yder – både i hverdagen på jobbet og i et større perspektiv, hvor Sparekassen som et hele skal bidrage til en positiv udvikling i samfundet.

Forretningsmæssigt arbejder vi ikke med individuelle salgsmål. Vi vil ikke havne i en situation, hvor rådgive­re anbefaler kunderne produkter udelukkende for at leve op til deres salgsmål. En god forretning er til gavn for både kunden og Sparekassen. Den holdning er i høj grad med til at skabe stolthed blandt medarbejderne. Det mærker kunderne, og dermed er medarbejderne med til at gøre kunderne til gode ambassadører for os.

Omtale og omtanke giver stolthed

En anden måde at skabe stolthed på er at viderefor­midle den positive omtale, Sparekassen får andre steder, fx i medierne. Hvis medarbejderne skal være stolte af arbejdspladsen, skal de vide, hvad de kan være stolte af. Derfor kan alle følge med i den eksterne omtale af Sparekassen via vores intranet.

Det giver også stolthed at være med til at gøre en forskel – og at blive set og anerkendt, når man gør det. Derfor spiller den interne formidling af succeser også en stor rolle for den enkeltes stolthed.

Stemningsbillede fra Medarbejderdagen 2018.

Reolerne på hovedsædet er pyntet af mange priser fra Finanswatch og Wilke.

Borgerne og kunderne kan se forskellen

Når udgangspunktet er, at det er i vores handlinger, at forskellen findes, så er det dejligt at få andres ord for, at borgerne oplever, at der er forskel på os og andre pengeinstitutter.

I efteråret 2018 toppede vi for tredje år i træk undersøgelsen ”Finansimage”.

Branchemediet Finanswatch og analysevirksomheden Wilke står bag undersøgelsen, som spørger tilfældigt udvalgte danskere om deres syn på landets største pengeinstitutter.

Også når man udelukkede spørger vores kunder, ligger vi højt i sammenligning med andre. Vi deltager hvert år i flere undersøgelser af kundetilfredshed, og vi har i fire år i træk toppet Analyse Danmarks ”Bankanalyse”.

Også i landets største undersøgelse af både privat- og erhvervskunders tilfredshed, Finanssektorens Kundebenchmark, kan vi se, at vores kundetilfredshed er høj sammenlignet med andre pengeinstitutters.

Her beskeden fra adm. direktør Martin Baltser til alle medarbejdere efter hattricket:

Også når man udelukkede spørger vores kunder, ligger vi højt i sammenligning med andre. Vi deltager hvert år i flere undersøgelser af kundetilfredshed, og vi har i fire år i træk toppet Analyse Danmarks ”Bankanalyse”. Også i landets største undersøgelse af både privat- og erhvervskunders tilfredshed, Finanssektorens Kundebenchmark, kan vi se, at vores kundetilfredshed er høj sammenlignet med andre pengeinstitutters.

Ros fra direktøren for en stor indsats

Når nye systemer tages i brug, går det sjældent helt problemfrit. Det gør sig også gældende med vores rådgivningsværktøj, MS Advisor.

Der har været mange børnesygdomme og mange frustrationer undervejs blandt brugerne af systemet. På den anden side var der også ros fra vores IT-leverandør, SDC, som ikke kunne have udviklet lige så meget på systemet, som tilfældet er, hvis ikke vi havde gået forrest.

Det gav adm. direktør Martin Baltser udtryk for i denne intranyhed:

Besked på intranet fra Martin. Tryk på billedet for at forstørre det.

Video om “Varde, giv det videre”, som vi sendte ud til alle kollegerne i julehilsenen.

Julegaver til børn, der har brug for det

Vi har i mange år haft tradition for, at medarbejderne ikke får nogen julegave fra Sparekassen. Vi giver i stedet beløbet til velgørende foreninger, som arbejder for at sikre udsatte børn en god jul.

Medarbejderne kan indstille kandidater til at modtage støtten – 2×50.000 kr. – hvorefter HR-chefen og den CSR-ansvarlige vælger fire projekter ud. Til den årlige medarbejderdag kan alle deltagere deltage i afstemningen, hvor de to kandidater, der får flest stemmer, får juledonationen.

I 2018 gik pengene til Røde Kors i Svendborg og ”Varde, giv det videre”. Med denne video fortalte vi kollegerne om værdien af at give vores julegave videre til andre, der har mere brug for den.

Mail fra Røde Kors, Svendborg

I Svendborg fik afdelingsdirektør Steen Tinsfeldt denne hilsen fra den lokale Røde Kors-formand:

“Mange, mange tak for Sparekassens donation til vores julehjælp i Svendborg Røde Kors.

Det var dejligt at kunne hjælpe så mange trængende og udsatte familier i Svendborg.”

Æres den, som æres bør

Det er ikke selvfølge, at det er den adm. direktør, der skal sole sig i rampelyset, når der falder hæder af til Sparekassen.

I foråret 2019 kårede Finanswatch og Wilke os til at have de bedste digitale kundeløsninger blandt landets mellemstore pengeinstitutter.

Vi sendte Kristian Gren, chef for marketing og forretningsudvikling, og marketingkonsulent Christina Welling til København for at tage imod hæderen.

Kristian Gren, chef for Marketing og Forretningsudvikling var yderst stolt over prisen.

Et farvel med følelser

Når Svend Erik Stær 30. september siger farvel til Middelfart Sparekasse, bliver det et følelsesladet farvel til en arbejdsplads, hvor han fandt nogle grundfæstede værdier, der stemmer overens med hans egne.

At han som 61-årig overhovedet kom til Middelfart Sparekasse krævede et dybt greb i skuffen med gode argumenter fra adm. direktør Martin Baltser.

“Du er godt klar over, at det er Danmarks bedste arbejdsplads,” spurgte Martin Baltser i telefonen, mens Svend Erik kørte over Storebæltsbroen og egentlig havde sagt nej tak til Sparekassen.

For livet som selvstændig passede ham egentlig ganske godt, men friheden i Sparekassen fik ham til sidst til at sige ja. Og det fortrød han ikke.

Jo ældre, du bliver, jo vigtigere er det, at du er i harmoni med den arbejdsplads, du er på. Jeg blev ansat som 61-årig, og de fire år af mit arbejdsliv har betydet helt utroligt meget for mig, siger Svend Erik Stær.

Hans gode oplevelser med Sparekassen blev indledt fra den første uge, hvor han sammen med andre nye kolleger var på introforløb.

Vi mødte mange fra stabene, og det betyder, at der ikke opstår et ”dem og os”, som jeg har oplevet i andre pengeinstitutter. Efter den uge tænkte jeg ”det er et godt sted, her har jeg lyst til at være”. Så er man som arbejdsplads nået langt, siger Svend Erik.

Husk det store billede
Han har i sin karriere set mange andre pengeinstitutter indefra, og som konsulent hos Finanssektorens Uddannelsescenter har han stiftet bekendtskab med endnu flere.

Det gør, at man måske ser anderledes på tingene. Jeg sammenligner det lidt med et ægteskab. Jeg har snart været gift i 35 år, og jeg tænker måske ikke altid over, hvor godt det er at være gift. Mange ting bliver en selvfølge. Sådan er det også med jobbet. Vi glemmer måske engang imellem, hvor godt, vi har det, siger Svend Erik Stæhr.

Han hæfter sig ved, at han aldrig har skullet sælge noget, han ikke kunne stå inde for. Og når han havde skaffet en kunde til Sparekassen og gav den videre til en rådgiver, vidste han altid, at der blev taget godt hånd om kunden.

Jeg har arbejdet meget på egen hånd, men jeg har haft gode kolleger omkring mig, som har gjort livet dejligt for mig.

I bedre form end nogensinde
Noget helt konkret, han tager med sig, når han siger farvel til Sparekassen, er en fysisk form, der er markant bedre, end den han kom til Sparekassen med.

For halvandet år siden havde jeg aldrig siddet på en cykel, da jeg fik tilbuddet om at cykle til Paris som Sparekassens repræsentant. Jeg var aldrig kommet til at cykle, hvis det ikke var for Sparekassen. Nu er det blevet en del af mig. Jeg er kommet i ekstremt god kondition, og det har givet mig masser af overskud i hverdagen.

Skal arbejde sammen med sønnen
Det gode spørgsmål er så, hvorfor pokker han snart siger farvel til Sparekassen. Det er der to gode grunde til. Svend Erik blev ansat til at lave opsøgende arbejde over for mulige nye erhvervskunder. Efter fire år er der blevet længere mellem emnerne, og det nager den ærgerrige bankmand. Så meget, at han omkring årsskiftet bad om at blive sat ned i løn.

Jeg synes, der skal være balance i tingene. Og når jeg ikke selv føler, at jeg leverer nok, så kommer jeg selv og siger det, siger Svend Erik Stær.

Den afgørende årsag til, at han siger farvel er dog mere familiær.

Min søn har tilbudt mig at arbejde sammen med ham i Nybolig i Skanderborg. Jeg tror på, at jeg kan hjælpe med at øge butikken. Og så er det noget helt specielt at få lov at arbejde sammen med min søn, siger Svend Erik.

Sparekassen glemmer han ikke helt. Kommer en interessant kunde forbi hans vej, så ved han godt, hvor han skal sende vedkommende hen.

Et farvel med følelser

Når Svend Erik Stær 30. september siger farvel til Middelfart Sparekasse, bliver det et følelsesladet farvel til en arbejdsplads, hvor han fandt nogle grundfæstede værdier, der stemmer overens med hans egne.

At han som 61-årig overhovedet kom til Middelfart Sparekasse krævede et dybt greb i skuffen med gode argumenter fra adm. direktør Martin Baltser.

“Du er godt klar over, at det er Danmarks bedste arbejdsplads,” spurgte Martin Baltser i telefonen, mens Svend Erik kørte over Storebæltsbroen og egentlig havde sagt nej tak til Sparekassen.

For livet som selvstændig passede ham egentlig ganske godt, men friheden i Sparekassen fik ham til sidst til at sige ja. Og det fortrød han ikke.

Jo ældre, du bliver, jo vigtigere er det, at du er i harmoni med den arbejdsplads, du er på. Jeg blev ansat som 61-årig, og de fire år af mit arbejdsliv har betydet helt utroligt meget for mig, siger Svend Erik Stær.

Hans gode oplevelser med Sparekassen blev indledt fra den første uge, hvor han sammen med andre nye kolleger var på introforløb.

Vi mødte mange fra stabene, og det betyder, at der ikke opstår et ”dem og os”, som jeg har oplevet i andre pengeinstitutter. Efter den uge tænkte jeg ”det er et godt sted, her har jeg lyst til at være”. Så er man som arbejdsplads nået langt, siger Svend Erik.

Husk det store billede
Han har i sin karriere set mange andre pengeinstitutter indefra, og som konsulent hos Finanssektorens Uddannelsescenter har han stiftet bekendtskab med endnu flere.

Det gør, at man måske ser anderledes på tingene. Jeg sammenligner det lidt med et ægteskab. Jeg har snart været gift i 35 år, og jeg tænker måske ikke altid over, hvor godt det er at være gift. Mange ting bliver en selvfølge. Sådan er det også med jobbet. Vi glemmer måske engang imellem, hvor godt, vi har det, siger Svend Erik Stæhr.

Han hæfter sig ved, at han aldrig har skullet sælge noget, han ikke kunne stå inde for. Og når han havde skaffet en kunde til Sparekassen og gav den videre til en rådgiver, vidste han altid, at der blev taget godt hånd om kunden.

Jeg har arbejdet meget på egen hånd, men jeg har haft gode kolleger omkring mig, som har gjort livet dejligt for mig.

I bedre form end nogensinde
Noget helt konkret, han tager med sig, når han siger farvel til Sparekassen, er en fysisk form, der er markant bedre, end den han kom til Sparekassen med.

For halvandet år siden havde jeg aldrig siddet på en cykel, da jeg fik tilbuddet om at cykle til Paris som Sparekassens repræsentant. Jeg var aldrig kommet til at cykle, hvis det ikke var for Sparekassen. Nu er det blevet en del af mig. Jeg er kommet i ekstremt god kondition, og det har givet mig masser af overskud i hverdagen.

Skal arbejde sammen med sønnen
Det gode spørgsmål er så, hvorfor pokker han snart siger farvel til Sparekassen. Det er der to gode grunde til. Svend Erik blev ansat til at lave opsøgende arbejde over for mulige nye erhvervskunder. Efter fire år er der blevet længere mellem emnerne, og det nager den ærgerrige bankmand. Så meget, at han omkring årsskiftet bad om at blive sat ned i løn.

Jeg synes, der skal være balance i tingene. Og når jeg ikke selv føler, at jeg leverer nok, så kommer jeg selv og siger det, siger Svend Erik Stær.

Den afgørende årsag til, at han siger farvel er dog mere familiær.

Min søn har tilbudt mig at arbejde sammen med ham i Nybolig i Skanderborg. Jeg tror på, at jeg kan hjælpe med at øge butikken. Og så er det noget helt specielt at få lov at arbejde sammen med min søn, siger Svend Erik.

Sparekassen glemmer han ikke helt. Kommer en interessant kunde forbi hans vej, så ved han godt, hvor han skal sende vedkommende hen.

Vores indsats påskønnes

Kunder og samarbejdspartnere bidrager også til stoltheden, når de roser os for vores indsats. Det kan både være fagligt i forhold til vores service, og det kan være taknemmelighed over vores bidrag til samfundet omkring os.

Her en mail til Gregers Søndberg, Kolding-afdelingen. Han gik på pension i juni 2019, og kunder i massevis nåede at sende ham en tak for mange års godt samarbejde, da de læste, at han stoppede:

Super artikel om en fantastisk person. Jeg kan kun bekræfte det, du fortæller. Du er der altid for dine kunder. Jeg var så heldig at have dig som rådgiver.

Du har altid hjulpet mig og min familie i de mange år, som vi var kunde ved jer. Du har aldrig skuffet mig, selvom opgaven var træls eller kom i sidste øjeblik. Du var årsagen til, at jeg ikke følte mig som en udlænding, og det betyder alverden for mig.

Vi vil aldrig glemme dig.

Ønsker dig det bedste 🙂
Vi ses til din afskedsreception

I samme afdeling holdt vi dørene åbne en søndag, så Dansk Flygtningehjælps lokalafdeling kunne få talt de indsamlede penge op i forbindelse med den årlige landsindsamling. Privatkundechef Lena Frank fik denne mail fra indsamlingslederen:

Kære Lena
Alle er så begejstrede for at komme til jer både som koordinatorer og som indsamlere. I er super imødekommende, og der er ro og klare retningslinjer hos jer. Det skal I have megen tak for.

Vi er happy – happy, da vi i Kolding er lykkedes med at hæve indsamlingsresultatet i Kolding Kommune fra 107.871 kr. til 124.214 kr. når vi får MobilePay med!
Vi håber, at I er med igen om et års tid?
Mvh
Margit

Cykeltur til Paris med et godt formål

Vi støtter meget gerne op, når gode kolleger gør gode gerninger. Lotte Hald og Simon Dørr fra vores Horsens-afdeling cykler til Paris for Team Fit&Sund Cycling.

Ikke for deres egen skyld, men for at samle penge ind til syge børn.

Ud over at Lotte og Simon cykler med, er Sparekassen hovedsponsor for holdet, og vi lægger også lokaler til Fit&Sund Cyclings arrangementer.

Hør hvorfor Lotte Hald og Simon Dørr cykler til Paris.

Stolhed i Fredericia

Da vi i foråret bød velkommen til garantmøder, blev de 800 deltagere i Fredericia budt velkommen af en video, der viser nogle af de mange ting, vi støtter i lokalområdet.

Både byudviklingsprojektet omkring Kanalbyen, idrætsforeninger og kulturlivet var en del af videoen.

Det gør mig og kollegerne stolte, at vi kan vise, hvad vi støtter i Fredericia, siger afdelingsdirektør Henrik Troelsen.

Se videoen fra Garantmøde 2019 i Fredericia.

Henrik Troelsen, afdelingsdirektør i Fredericia, byder garanterne velkommen.

I juni kunne vi løfte sløret for, at vi er Europas syvendebedste arbejdsplads i 2019. Vi valgte at bruge en  herlig historie fra hverdagen til at sætte fokus på den specielle kultur, som gør, at vi år efter år placerer i toppen blandt både danske og europæiske arbejdspladser. Her følger beskeden på intranettet – og videoen, der blev omdrejningspunkt for markeringen af syvendepladsen:

Vi er Europas syvendebedste arbejdsplads 

For tredje år i træk er vi blandt de 10 bedste arbejdspladser i Europa. Ved en gallaevent i Stockholm i går aftes kårede Great Place to Work Europas bedste arbejdspladser, og vi blev nummer syv i kategorien ”mellemstore virksomheder”.

Det er i den grad værd at være stolte af. Det er en væsentlig del af vores identitet at være en særdeles god arbejdsplads, og kunderne ser også koblingen mellem arbejdsglæde og gode kundeoplevelser. Og så skal vi jo heller ikke glemme, at det er rart at gå på arbejde på en god arbejdsplads 🙂

En særlig kultur
Vi kommer ofte en smule til kort, når vi skal forklare, hvad der gør Sparekassen til en god arbejdsplads. For det er i høj grad det udefinerbare ”kultur”, det handler om.

En på alle måder ægte video fra Uldum er et godt billede på, at vi har et fællesskab ud over det sædvanlige. Se bare, hvilken modtagelse, IT’s nye mand Jacob Helding Lindkvist fik, da han (på sin 43-års fødselsdag) besøgte afdelingen for første gang.

Vi har fået lov at bruge videoen i vores eksterne kommunikation om placeringen i Europas Bedste Arbejdspladser, så du vil måske støde på videoen på hjemmesiden, LinkedIn eller Facebook i dag.

Hvordan skal vi fejre Danmarks bedste arbejdspladser?
Til november ved vi, hvordan vi klarer os i årets udgave af Danmarks bedste arbejdspladser. Uanset placeringen skal vores deltagelse markeres både internt og eksternt. Gerne på en ny og overraskende måde. Der har vi brug for din hjælp. For hvordan kan vi markere vores placering/deltagelse i konkurrencen, både internt og ud mod kunderne?

Alle idéer er velkomne, så send dine tanker til Heidi i marketing, hfk@midspar.dk, så vi får inspiration til at arbejde videre med fejringen.

God dag til jer alle.

Der ventede en lille overraskelse, da vores nyansatte IT-konsulent, Jacob Helding Lindkvist, var forbi Uldum-afdelingen.