Kulturprofil 2019

8. Omsorg

8.a Støtte og balance

Hvordan støtter arbejdspladsen medarbejderne i deres arbejdsliv og i deres privatliv? Beskriv herunder:

 • Hvordan I viser omsorg for medarbejderne som hele mennesker fx i forhold til mulighed for at tage fri, sundhed og velvære og tilbud på arbejdspladsen, som kan medvirke til at støtte medarbejderne?
 • Hvordan I støtter medarbejderne ifm. vigtige livbegivenheder – herunder gennem personlige kriser, sygdom i familien, familieforøgelse osv.?

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Vi har på forskellig vis fokus på det hele menneske i hverdagen gennem en tæt dialog mellem leder og medarbejder samt kolleger imellem.

Vi mener, at ledelse blandt andet handler om at skabe balancer. Balance mellem bløde og hårde værdier, mellem teamet og medarbejderen, mellem menneske og teknologi, mellem rødder og udvikling og mellem arbejde og privatliv.

For rigtig mange flyder arbejds- og fritidsliv mere og mere sammen. Sparekassen skal opstille rammer, så medarbejderne kan foretage sunde og fornuftige prioriteringer i forhold til vores arbejds- og fritidsliv. Vi har arbejdet med worklife-balance, og vi har stort fokus på at udvikle vores arbejdsfællesskab. Ja, helt overordnet er det vores mål at være en arbejdsplads, hvor du som medarbejder både har overskud til at gå på arbejde og til at have en aktiv, givende fritid.

I det følgende forholder vi os først til de sociale bestemmelser, der er en del af vores overenskomst. Derefter ser vi nærmere på Sparekassens egne initiativer, der ligger uden for overenskomsten.

På billedet ses Jacob Beier Banke, afdelingsdirektør i Horsens, sammen med sine skønne børn.

Sociale bestemmelser via overenskomst

Alle medarbejdere i Sparekassen er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Overenskomsten lægger et meget højt niveau for grundvilkårene, ligesom lønniveauet for sektoren er pænt.

Tryk på de grønne cirkler for at folde teksten ud.

Børnetid

Medarbejdere med børn under 12 år har mulighed for at få nedsat arbejdstid til 30 timer pr. uge i en periode på op til 12 måneder. Perioden kan også opdeles i fire perioder á tre måneder.

Graviditet og barsel

Når du er på barsel, skal du have dit fokus på dit barn og den nye hverdag. Vi oplever dog, at medarbejdere på barsel også har et behov for at bevare tilknytningen til Sparekassen, så man stadig føler sig som en del af holdet, når man kommer tilbage efter endt barsel. Afdelingslederen skal derfor sikre, at der er en løbende kontakt med medarbejderen gennem hele barselsperioden, ligesom medarbejdere på barsel også modtager nyhedsbreve fra Sparekassen. Begge dele er med til at sikre en tilknytning til Sparekassen og afdelingen under barselsperioden.

Vi oplever ofte en ændring i de behov og ønsker, medarbejderne har til arbejdspladsen efter endt barselsorlov. Det kan være et ønske om at starte på deltid eller et ønske om mindre krævende arbejdsopgaver.

Vi forsøger at være fleksible, så vidt det er muligt og efterkomme de ønsker og behov, der kan opstå efter endt barselsorlov. Aftaler om at vende tilbage til Sparekassen på ændrede vilkår indgås i samarbejde med medarbejderen og baseres på den individuelle situation.

Pensionsbidrag under barsel uden løn
Hvis en medarbejder afholder barsel uden løn, betaler Sparekassen såvel Sparekassens som medarbejderens pensionsbidrag i hele perioden.
Ferie

Alle Sparekassens medarbejdere kan hvert år afholde seks ugers ferie med fuld løn. Sparekassens medarbejdere har mulighed for at overføre den femte og sjette ferieuge til det efterfølgende ferieår.

Særligt ferietillæg

Ferietillægget er lovreguleret og skal, jf. ferieloven, udgøre én procent af den ferieberettigede løn. I Middelfart Sparekasse er medarbejdernes ferietillæg på 3,25 procent.

Flekstid

I forbindelse med overenskomsten har Sparekassen indgået en lokalaftale for flekstid. Flekstid er medarbejderens mulighed for selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid under hensyn til Sparekassens drift.

Forsikringer

Medarbejderne er omfattet af følgende forsikringer:

 • Fuldtids ulykkesforsikring
 • Forsikring ved død og kritisk sygdom 
 • Sundhedsforsikring
 • Tandforsikring
 • Røveriforsikring
Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring

Alle Sparekassens medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring, der giver mulighed for hurtig adgang til nødvendig behandling.

Medarbejdernes hjemmeboende børn er automatisk omfattet af sundhedsforsikringen med samme rettigheder indtil det fyldte 24. år. Ægtefæller og børn ældre end 24 år kan tegne forsikringen på favorable vilkår.

Arbejdsgiverbetalt tandforsikring

Alle Sparekassens medarbejdere er omfattet af en tandforsikring. Forsikringen dækker behandlinger som fyldninger, røntgen, bedøvelse, rodbehandlinger, parodontose, kirurgi, protetik og bideskinner.

Omsorgsdage

Alle Sparekassens ansatte har udover seks ugers ferie fem årlige omsorgsdage med fuld løn.

Frihed ved børns sygdom

Medarbejdere har ret til frihed med løn i op til fem dage ved hjemmeboende barns sygdom. Ved hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling af barn under 18 år, hvor forældrenes tilstedeværelse kræves, har medarbejderen ret til op til to ugers orlov med fuld løn.

Orlov

Medarbejdere med fem års anciennitet har ret til orlov uden løn og pension i op til seks måneder.

Orlov til pasning af nærtstående

Hvis en medarbejder har nærtstående, der er handicappede, kritisk syge eller døende, har medarbejderen ret til orlov med fuld løn, hvis medarbejderen ansættes af kommunen eller får bevilget plejevederlag.

Pulje til kompetenceudvikling

Alle pengeinstitutter indbetaler til puljen, hvor alle medarbejdere kan deltage i kurser og søge om tilskud til uddannelse/kurser.

Ret til frihed til uddannelse

Medarbejdere med to års anciennitet har ret til frihed uden løn i indtil 10 dage til uddannelse i de år, hvor medarbejderen ikke deltager i anden uddannelse.

120 dages regel

Afskedigelse grundet sygdom i mere end 120 dage kan ikke finde sted i Sparekassen.

Afskedigelser

Ved afskedigelse er medarbejderen sikret nogle økonomiske rettigheder udover de i funktionærloven fastsatte. Derudover får medarbejdere over 50 år også en særlig pensionsgodtgørelse ved afskedigelse.

Pensionsordning

Medarbejdere, som er omfattet af overenskomster indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet er berettiget til en pensionsordning. Pensionsbidraget udgør mindst 16,25 procent, heraf mindst 11 procent fra Sparekassen.

Seniordeltid

Ansatte over 60 år med mindst fem års uafbrudt ansættelse har mulighed for at få nedsat arbejdstid. Arbejdstiden kan nedsættes med 20 til 40 procent afhængigt af medarbejderens alder. 

Tilbud uden for overenskomst

Ud over at være en del af en fordelagtig overenskomst har Sparekassen også andre attraktive tilbud og initiativer, som mange medarbejdere benytter sig af, og som er med til at fremme et sundt arbejdsmiljø.

Tryk på de grønne cirkler i højre side

Influenzavaccination

Sparekassen tilbyder medarbejderne gratis influenzavaccine hos egen læge. Vaccinationen må gerne finde sted i arbejdstiden.

Massage

Alle Sparekassens medarbejdere tilbydes massageordning på fordelagtige vilkår. Medarbejderen betaler selv halvdelen af udgiften til behandlingen, dog maks. 100 kr. pr. halve time, mens Sparekassen betaler resten.

Arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse

Udover sundhedsforsikringen tilbydes alle ansatte hvert tredje år, og oftere ved behov, en omfattende helbredsundersøgelse.

Sparekassen har en aftale med privathospitalet Mølholm, hvor undersøgelsen foregår. Medarbejdernes nærmeste familie har mulighed for, via egenbetaling, at få undersøgelsen til samme pris som Sparekassen.

Sundhed og trivsel - KRAMS

Kost, rygning, motion, stress og søvn (KRAMS) er faktorer, som er væsentlige for vores helbred og trivsel. Derfor måler vi løbende på disse faktorer via vores årlige KRAMS-spørgeundersøgelse. Undersøgelsen er anonym og sendes til medarbejderne via mail. Vi informerer desuden om undersøgelsen på intranettet.

En arbejdsgruppe med medarbejdere fra flere afdelinger mødes jævnligt for at drøfte mulige initiativer på baggrund af KRAMS-undersøglsen.

Vi har ladet “S” i KRAMS få en dobbelt betydning, da vi nu også spørger til medarbejdernes søvnvaner. Kan manglende søvn relateres til arbejdsmæssige årsager, er det vigtigt at undersøge, hvordan vi kan bidrage til at forebygge mange af de sundhedsmæssige problemer, som manglende søvn kan medføre.

I Kolding sjipper de i arbejdstiden

Sundheds- og humørfremmende tiltag er ikke nødvendigvis lederens ansvar. Når en medarbejder får en god idé, så er der som regel få eller ingen forhindringer på vejen fra tanke til handling. Det gælder eksempelvis i erhvervsafdelingen i Kolding. Erhvervsrådgiver Anders Peter Skjoldborg blev inspireret af en bekendt, som arbejder med at skabe bevægelse og leg i folkeskoler gennem simple redskaber som bolde og sjippetove.

Hvorfor ikke også lave aktivitetspakker til erhvervsdrivende, tænkte jeg, fortæller Anders Peter Skjoldborg.

Han fik fat i redskaberne og fik ”go” fra sin leder. Og så var det tid til anderledes tirsdage for kollegerne.

Vi bryder hverdagen. Griner sammen, smiler sammen og ser en anden side af hinanden. Det betyder, at vi kommer lidt tættere på hinanden, og når vi sammen får lidt krydderi på hverdagen, så bliver vi også mere overbærende i andre situationer, siger Anders, når han skal vurdere effekten af tiltaget.

At det var ham og ikke lederen eller HR, der fik idéen og realiserede den, ser han som noget helt naturligt.

Det er vel det, selvledelse går ud på. Du har ikke retten, men pligten til at gøre noget, når du får en idé.

Erhvervsrådgiver Troels Kehlet er flyvende, mens kollegerne i Kolding Erhverv ser på. Anders Peter Skjoldborg står til højre for tekst-boksen.

I Hedensted spænder de elastikkerne ud

At være ansat i Middelfart Sparekasse er ikke noget fysisk hårdt job. Men det kan også være fysisk udfordrende at sidde stille en stor del af dagen. For at sikre, at vi har fokus på ergonomi og gode vaner i hverdagen samlede vi i januar 2019 en kollega fra hver afdeling til ergonomikursus. Hensigten var, at kollegerne skulle bære inspiration og gode vaner ud til alle kolleger, så vi sikrer os bedst muligt mod museskader, dårlig ryg og andre risici ved at have et stillesiddende arbejde.

I Hedensted gik de skridtet videre og inviterede Sparekassens hus-massør, Søren Mancher, til afdelingen. På forhånd havde afdelingen sørget for at købe en trænings-elastikker til alle kolleger, og Søren gav så en indføring i øvelser, der kan forebygge forskellige dårligdomme.

Vi kan få løsnet lidt op i musklerne, så der ikke kommer museskader og dårlig ryg. Samtidig får vi et godt grin, når vi laver øvelserne sammen. Det giver også noget socialt, når vi står og flår i elastikkerne sammen, fortæller Morten Nielsen. Han er rådgiver i afdelingen og var med på ergonomikurset i sin egenskab af tillidsmand.

Nu er den vigtigste øvelse at få sat træningen i system.

Vi har korte morgenmøder hver dag. En eller to gange om ugen skal vi bruge elastikkerne i forbindelse med morgenmøderne. Ellers har det ikke nogen effekt, siger Morten Nielsen.

Støtte i særlige situationer

Sparekassen er fleksibel og tager individuelle friheds-hensyn ved fx familiære mærkedage, sygdom og dødsfald. Vi har ingen nedskrevne regler ud over dem, der står i overenskomsten. Det aftales individuelt med den enkelte medarbejder, hvad han eller hun har brug for, og Sparekassen vurderer, hvordan vi bedst muligt kan understøtte dette behov.

Vi tror på, at det giver det bedste udgangspunkt for medarbejderne og dermed også for Sparekassen. De medarbejdere, der har oplevet en sådan situation, betegner den respekt og tillid, de har oplevet, som det ”personalegode”, de vægter allerhøjest. Det er en omsorg og respekt, der ikke kan sammenlignes med nogen massageordning eller sundhedsforsikring.

Krisehjælp og psykologisk rådgivning

Sparekassen ønsker at hjælpe medarbejdere, der har brug for psykologhjælp og har derfor, udover den psykologhjælp der tilbydes via sundhedsforsikringen, indgået en samarbejdsaftale med CRECEA A/S.

CRECEA A/S har et landsdækkende team af psykologer, kriseterapeuter og psykoterapeuter, der hurtigt og professionelt kan sikre medarbejderne hjælp i situationer, der er følelsesmæssigt belastende, fx ved røveri, overfald, trusler, dødsfald o.lign.

I undersøgelsen ”Danmarks Bedste Arbejdspladser 2018 svarede 99 procent af kollegerne, at medarbejderne udviser omsorg over for  hinanden.

I Sparekassen er der altid plads til Lone

Lone Søgaard Jeppesen har arbejdet i Sparekassen i 21 år. For fire år siden fik hun store problemer med ryggen, og tiden derefter har givet hende et andet arbejdsliv – og et endnu stærkere forhold til Sparekassen. Her kan du læse, hvorfor.

Da jeg blev ansat i Sparekassen, fik jeg fortalt hvilken god arbejdsplads det var, og da jeg kørte fra samtalen, tænkte jeg to ting:
1. Jeg ville rigtig gerne have jobbet som souschef i Vejle
2. Hvis bare halvdelen af det jeg havde fået fortalt var rigtigt, ville det være et godt sted at være.

Jeg fik jobbet og måtte sande, at det var, som jeg havde fået fortalt. Det er en fantastisk arbejdsplads med nogle rigtig gode værdier. Jeg har gennem min karriere i sparekassen arbejdet som souschef, rådgiver, pensionsrådgiver og afdelingsdirektør.

En ny virkelighed
For ca. fire år siden fik jeg meget ondt i ryggen. Jeg troede i første omgang, det var fordi, jeg grundet en arbejdsulykke, min mand havde været ude for, måtte ordne alting i hjemmet ved siden af mit arbejde.

Jeg spurgte henkastet min læge, og han syntes bestemt, jeg skulle scannes. Det blev jeg, og det viste sig, jeg havde tre prolapser i lænderyggen.

Efter nogen tid blev jeg opereret. Det gik godt i fem dage, så var den gal igen. Ny operation, og en måned senere vendte jeg tilbage til arbejdet. Det gik nogenlunde med at passe et fuldtidsjob, men efter et år havde jeg igen ulidelige rygsmerter, så i 2016 blev jeg opereret på ny.

Jeg forsøgte efter en måned at komme på fuld tid igen. Det lykkedes desværre ikke, og jeg var igennem et forløb på jobcentret. De mente ikke, jeg kunne afklares til fleksjob på min nuværende arbejdsplads.

Her brast alting for mig. Jeg ønskede ikke at arbejde andre steder end Middelfart Sparekasse. Heldigvis bakkede Sparekassen mig op, og det hele endte lykkeligt.

I 2017 blev jeg tildelt fleksjob på 15 timer som rådgiver i Strib, hvor jeg tidligere havde været chef. Hvis ikke det var for HR-afdelingens indsats, ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag.

Det gør, at jeg er endnu mere stolt af Sparekassen. Der er stadig plads til mig, selv om, jeg slet ikke kan yde det, jeg kunne før.

Historien fortsætter
Min historie slutter desværre ikke her, for i 2018 er det igen helt galt med ryggen, og jeg må i efteråret 2018 gennem endnu en stor rygoperation, hvor jeg bliver stivgjort over tre led.

En måned senere får jeg infektion i operationsstedet og må opereres igen. Det var så femte gang.

Heldigvis var jeg blevet tilkendt genoptræning på Montebello i Spanien. Hele det forløb gjorde, at jeg var sygemeldt i fem måneder.

Jeg kan huske jeg tænkte, at nu må Sparekassen da snart opgive mig, men nej. De ventede på, jeg kom tilbage. Hold da op en tålmodighed.

Der er altid noget, du kan lave
Under min sygemelding gik det op for mig, at jeg ikke kunne være rådgiver på 15 timer. Det gik for meget ud over mine kolleger, men også mine kunder. Derudover havde jeg konstant dårlig samvittighed i forhold til kolleger og kunder, så jeg kontaktede HR for at spørge, om der var andet jeg kunne lave.

Og jeg fik at vide, der altid var noget til mig. Sikke en besked at få, det gjorde mig glad – helt ind i hjertet.

Det endte med, at jeg kom til at arbejde i kreditafdelingen.

Jeg har noget at stå op til
Jeg elsker det, jeg laver. Det betyder alt for mig at have gode kolleger, og stadig at kunne være med til at gøre en lille forskel i Sparekassen. Den arbejdsplads, som jeg gennem næsten 21 år har – ja, elsket.

Det betyder alt for mig, at jeg har noget at stå op til.

Jeg vil for altid have store ryggener, men der plads til mig i Sparekassen. Jeg er stolt over at være en del af denne fantastiske arbejdsplads, og jeg skylder Sparekassen en stor tak.

Jeg fortæller gerne min historie vidt og bredt for at fortælle, at der findes arbejdspladser, der har plads til en i min situation. Jeg kender alt for mange, som har en historie som min, men som har mistet deres arbejde, fordi man ikke mente, der var plads til dem.

Selv om man kun arbejder 15 timer eller mindre om ugen, kan man sagtens gøre en forskel, og livet er så meget bedre, når der er noget, man skal. Jeg går glad på arbejde hver eneste dag. Også selvom det betyder et par timer på langs, når jeg kommer hjem.

Afskedigelser og outplacement

I de tilfælde, hvor vi afskediger en medarbejder, er vedkommende sikret nogle særlige økonomiske rettigheder. Medarbejdere, der har været ansat uafbrudt i mindst 12 år, modtager, udover den i funktionærloven fastsatte fratrædelsesgodtgørelse, en særlig godtgørelse svarende til:

 • 1x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 40 år
 • 2x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 45 år
 • 3x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 50 år
 • 5x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 55 år
 • 6x månedsløn for medarbejdere der er fyldt 60 år

For medarbejdere, der er fyldt 50 på fratrædelsestidspunktet, betaler Sparekassen – ud over den ovenstående særlige godtgørelse – otte måneders arbejdsgiver- og medarbejderpensionsbidrag til medarbejderens hidtidige pensionsordning eller anden pensionsordning.

For medarbejdere, der er fyldt 55 på fratrædelsestidspunktet, betaler Sparekassen – ud over den ovenstående særlige godtgørelse – 20 måneders arbejdsgiver- og medarbejderpensionsbidrag til medarbejderens hidtidige pensionsordning eller anden pensionsordning.

Outplacement-forløb

Middelfart Sparekasse tilbyder alle medarbejdere, der opsiges, uanset årsag, et outplacement-forløb i samarbejde med konsulentvirksomheden Otto Consult.

Forløbet varer to-tre måneder med minimum otte møder á en til to timers varighed. I forløbet afklares medarbejderens faglige og personlige kompetencer, og der gives praktiske værktøjer til jobsøgning, udarbejdelse af CV/ansøgning, praktisk træning i jobsamtale samt anvendelse af netværk.

I 2018 har fem fratrådte medarbejdere taget imod tilbuddet om et outplacement-forløb.

Kulturprofil 2019

8. Omsorg

8.b. Inklusion

Hvordan sikrer I, at I skaber en god arbejdsplads for alle medarbejdere uanset deres baggrund og deres rolle i organisationen?

Beskriv arbejdspladsens politikker og praksisser, som er rettet mod at fremme mangfoldighed og inklusion på tværs af demografiske variable som køn, alder, etnisk baggrund osv. og på tværs af roller og stillingskategorier.

Hvis muligt, så indsæt gerne data, der viser, at jeres initiativer har medvirket til at forandre arbejdspladsens demografiske sammensætning og diversiteten i ledelsen over tid.

Giv i øvrigt gerne eksempler på, hvordan mangfoldig­heden på jeres arbejdsplads har bidraget positivt (fx til bedre kundeservice, udvik­lingen af et nyt produkt eller lign.).

Hvis I har oplevet situationer, hvor det har været udfordrende at være mangfoldig, så beskriv også gerne hvordan I har håndteret det.

Fælles om

Vi er en arbejdsplads, hvor fællesskabet er i højsædet. Når vi er fælles om opgaverne og udfordringerne, så har alle medarbejdere helt naturligt en vigtig rolle i Sparekassen.

Det ses bl.a. i vores strategiarbejde, hvor det er vigtigt, at det ikke er en opgave for lederne, men en opgave for alle. Alle er en del af fællesskabet, og vi har respekt for hinandens styrker og ressourcer.

Den tankegang fremmer vi blandt andet ved i de kundeekspederende afdelinger ikke at have nogen individuelle salgsmål. Vi sætter mål på teamniveau, og alle har deres del af ansvaret for, at vi når vores mål.

Plads til rutine

På særligt ét område skiller vi os ud, når det kommer til indsatsen for diversitet på arbejdsmarkedet: Vi er en arbejdsplads, der ser ældre kolleger som en ressource, og derfor ansætter vi ofte medarbejdere i en alder, hvor andre nærmere ville tænke pension eller efterløn. I sommeren 2019 har vi fx ansat tre kolleger over 60 år, og alderspræsidenten er 68 år. Vi så et godt match og et fælles udbytte, og derfor byder vi en kollega i pensionsalderen velkommen på en aftale, der både tilgodeser ham og Sparekassen.

At det ikke er nogen enlig svale ses af vores gennemsnitsalder. I finansbranchen er gennemsnitsalderen 41 år – i Middelfart Sparekasse er vi i gennemsnit 49 år. Det ser vi faktisk som et konkurrenceparameter. Tænk, at så mange års erfaring kommer Middelfart Sparekasse og ikke mindst vores kunder til gode – vi ved nemlig, at mange kunder sætter pris på at have en erfaren rådgiver.

Erfaring gør det ikke alene. Vi skal også bidrage til at uddanne den næste generation, og vi skal også have plads til yngre kolleger. Hvert år tager vi flere finanselever, finansøkonomer og finansbachelorer ind i elev- eller traineeforløb. Altid med ambitionen om, at de efter endt uddannelse skal fortsætte i Sparekassen.

Vi har netop ansat 64-årige Birgitte Petersen i Fredericia.

Jeg gør nogle ting, der gør mig glad

Egentlig burde det være noget sværere at lokke et smil ud af risikoansvarlig Suzette Amby, end det er. Den dystre udgave er: En 47-årig kvinde med konstante smerter, gigt og flere operationer bag sig. En tidligere jysk mester i badminton, hvis ønske nu er at kunne gå bare korte distancer, før smerterne bliver for kraftige.

Og så er der Suzettes version:

Jeg vil gøre noget, der gør mig glad. Og det gør mig glad at arbejde. Jeg sætter ind, hvor jeg kan, siger Suzette, som også gør en stor frivillig indsats i den skytteforening, hvor datteren, Lærke, udvikler sit store talent.

Suzette var 28 år, da hun fik konstateret gigt. I 2003 fik hun sit første fleksjob, dengang som revisor hos Brandt Revision. I juni 2017 begyndte Suzette i Sparekassen som risikoansvarlig – også i et fleksjob.
Hun arbejdede med compliance, risiko og hvidvask i Hvidbjerg Bank. Under ansættelsen i Hvidbjerg Bank var bopælen i Thy skiftet ud med Middelfart for at komme tættere på familien. Da muligheden opstod, blev jobbet også flyttet til Middelfart.

Jeg var glad for mit job, hvor jeg havde fire hjemmearbejdsdage og typisk var i Hvidbjerg én gang om ugen. Jeg var fortsat glad for jobbet, men jeg savnede den daglige kontakt med kolleger, fortæller Suzette om skiftet til Sparekassen.

Et skifte, hun ikke har fortrudt.

Det er den suverænt bedste arbejdsplads, jeg har været på. Der er så meget glæde, og det sociale og det kollegiale – det er suverænt godt, siger Suzette.

Da hun tiltrådte arbejdede hun 25 timer om ugen. Det er nu blevet til 30 timer – et bevis på, at hun trives med selv at kunne tilrettelægge sit arbejde og tage de nødvendige pauser undervejs.

Suzette Amby, risikoansvarlig.

Job med særlige vilkår (antal personer)

2016 2017 2018
Fast stilling/fleksjob 2 4 4
Virksomhedspraktik 3 1 1
Midlertidig stilling 3 5 5

Mål: Flere kvindelige ledere

Mens det går godt med at finde rutinerede kolleger, så er det sværere for os at nå vores egne mål, når det kommer til antallet af kvindelige ledere. Vores mål er, at 40 procent af medlemmerne af Den brede ledergruppe, Sparekassens 37 m/k store gruppe af ledere med fag- eller personaleansvar, skal være kvinder ved udgangen af 2022. Pr. 30. juni 2019 er 24 procent af medlemmerne kvinder.

Tallet er svært at rykke, da vi kun sjældent har en ledig lederstilling, men vi bestræber os altid på at have kvindelige kandidater i spil, når en lederstilling bliver ledig. I sidste ende ansætter vi altid ud fra kvalifikationer før køn. De to nyeste medlemmer af Den brede ledergruppe er begge kvinder – vores juridiske chef og vores hvidvaskansvarlige.

Lige som vi har mål for kvindelige ledere, har vi også et mål om at øge antallet af kvinder i vores repræsentantskab og bestyrelse. 26 procent af de 38 medlemmer i repræsentantskabet er i dag kvinder. Ved næste valg i 2021 arbejder vi for at komme op på mindst 30 procent kvinder. Vi arbejder generelt for at øge interessen for at komme i repræsentantskabet, og i den henseende er det vigtigt, at vi appellerer til begge køn, så der kan komme flere kvindelige kandidater i spil.

Det er blandt andet vigtigt, så vi på sigt også kan få flere kvinder i Sparekassens bestyrelse. Vi havde et mål om, at 30 procent af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer skulle være kvinder i 2019. Faktum er, at vi i dag har én kvinde og fem mænd blandt de repræsentantskabsvalgte medlemmer.

Camilla Nowak, juridisk chef/advokat.

Marianne Hedelund, hvidvaskansvarlig.